શ્રી એચ.કે.કોમર્સ કોલેજ ઘ્વારા ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી જાણીતા નાટ્યકાર,વિવેચક ગુજરાતી સાહિત્યનાં ઊંડા અભ્યાસુ એવા શ્રી સતીષ વ્યાસનાં સાનિઘ્ચમાં કરવામાં આવી.જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લઈ અનેરું પ્રોત્સાહન મેળવ્યું.